Kancelaria  oferuje  obsługę   przedsiębiorców  w  zakresie  prawa  upadłościowego, obejmującą w szczególności:

  • wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej;
  • doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym – zarówno obejmującym likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniu z możliwością zawarcia układu (przygotowanie propozycji układowych, obsługa procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed Sądem upadłościowym).

Kancelaria oferuje również wsparcie prawne wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika na każdym z etapów postępowania, w szczególności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzycieli w Radzie Wierzycieli.